Social analytics

Social analytics เครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เราต่างใช้ Social media กันในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักเครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการเจาะกลุ่มลูกค้าหรือการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราเอง และเครื่องมือที่จะช่วยในการดูข้อมูลก็คือ Social analytics ซึ่งเป็นการนำข้อมูลไปประมวลผลวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลข และกราฟแสดงผลต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เราอาจใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลนานแต่ analytics ก็จะช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลให้เรานั่นเอง

วิธีในการวิเคราะห์ของ Social analytics

1. วิเคราะห์จากการรับรองภาษา
แน่นอนว่าโลกสมัยนี้เปิดกว้างมากขึ้น การจะทำให้เว็บไซต์หรือ Social media ของเรานั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงจำเป็นต้องนำภาษาต่าง ๆ มาช่วยในการสื่อสาร และทำให้ผู้คนหันมาสนใจมากขึ้น รวมถึงยังสามารถหาวิธีในการสร้างรายได้จากผู้เข้าชมได้มากขึ้นอีกด้วย

2. สื่อความหมายของจุดประสงค์
ต้องสามารถสื่อความหมายของข้อความหรือโพสต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้รู้ในข้อมูลเชิงลึกของสินค้าและบริการนั้น ๆ และนำมาวิเคราะห์หาประโยชน์และข้อผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขสินค้าและบริการของเราให้ดีขึ้น

Social analytics

3. การวิเคราะห์รูปภาพ
แน่นอนว่ารูปภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ดังนั้นรูปภาพจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรจะวิเคราะห์เป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยี Analytics มาใช้กับส่วนนี้จะช่วยลดวิธีการรวมรบข้อมูลรูปภาพได้เป็นอย่างมาก

4. สื่อในรูปแบบเสียงหรือคลิป
ปัจจุบันในการทำคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมทสินค้าหรือบริการนั้นมีมากมาย ซึ่งมักจะมีคำพูดที่สื่อถึงสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และการวิเคราะห์จากคำพูดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักการตลาดเพื่อที่จะหาจุดเด่นจุดด้อยของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไขนั่นเอง

5. การวิเคราะห์จาก Emoji-Emotion
ซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบนี้จะทำได้เพียงใน Social media เท่านั้น ที่จะสามารถรับรู้ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาปรับใช้และเพิ่มสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทำให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้นอีกด้วย

6. นำเทคโนโลยีมาร่วม
แน่นอนว่าสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์นั้น ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงที่จะสามารถนำข้อมูลจำนวนมากที่ไหลผ่านการเก็บเป็นข้อมูลวิเคราะห์ที่เราสามารถเข้าไปดูได้ ซึ่งแน่นอนว่าการวิเคราะห์นั้นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก็มีมากมาย และไหลผ่านทุกวัน ดังนั้นเทคโนโลยี Analytics จึงเป็นส่วนที่จะช่วยทุ่นแรงให้กับนักวิเคราะห์ นักการตลาดได้เป็นอย่างมาก

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ entelenerji.com

Releated